«День Библии» прошел в Днепре (ФОТО)
22.06.2017
Вінниця відзначила свято Реформації (ФОТО)
23.06.2017

Бібліографія творів на тему Реформації (постійно оновлюється)

Пропонуємо вам постійно оновлюваний перелік видань та публікацій на тему Реформації.

 1. Акты Юго-Западной России : В 5 т. – СПб.: 1893. Т. ІІ.
 2. Акты Юго-Западной России: В 5 т. – СПб.: 1893. Ч. І., т.VІ.
 3. Антонович Д. Автори, друкарi, меценати / Д. Антонович // Українська культура.
 4. Артемова Л.В. Історія педагогіки України: Підручник / Л.В. Артемова. – К.: Либідь, 2006.
 5. Батюшков М.П. Волинь. Історичні долі південно-західного краю / М. П. Батюшков ; [Пер. з рос. М.А.Миколаєнка]. – Дніпропетровськ : Січ, 2004.
 6. Біднов В. Школа й освіта в Україні / В. Біднов // Українська культура. – К.: 1993.
 7. Бокань В.А. Історія культури України : Навч. посіб. / В. А. Бокань Польовий Л. П. – К.: МАУП, 2002.
 8. Боротьба Південно-Західної Русі і України проти експансії Ватикану та унії. – Київ: Наукова думка, 1988.
 9. Булаховський Л. Вступ // Житецький П. Нарис літературної історії української мови в XVI віці. – Львів, 1941.
 10. Велемець О. В. Ідеї демократичної філософії на західно- українських землях в XVI — XVII ст. : Матеріали XXXVIII наук.-практ. конф. / професорсько — викладацького складу ЛДПІ ім. Л.Українки. – Луцьк. –1992.
 11. Велемець О.В. Вплив ідей Реформації і Відродження на розвиток української культури і філософії / О. В. Велемець // Шлях освіти. – 1997.–№2.
 12. Велемець О.В. Розвиток національної філософії на західноукраїнських землях в XVI — XVII ст.: Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. Умань–1993.
 13. Вишоватый А. О религии, согласной с разумом / А. Вишоватый // Польские мыслители эпохи Возрож­дения. – М.: 1960.
 14. Власовський І. Нарис історії української православної церкви. / І. Власовський Т. ІІ – 1998.
 15. Влияние реформации на общественную мысль украинско-белорусских земель Речи Посполитой во второй половине XVI — первой половине XVII вв. // Отечественная общественная мысль эпохи средневековья. Историко-философские очерки. [Сб. Научных трудов]. Киев, 1989.
 16. Возняк М. Історія української літератури / М. Возняк – Львів, Т.1. – 1992.
 17. Гобри И. Лютер. — М., 2000.
 18. Голенищев-Кутузов И. Н. Ренессансные литературы Западной и Восточной Европы: Литература эпохи Возрождения / И. Н. Голенищев-Кутузов. – М.
 19. Голубкин Ю. Мартин Лютер. Время молчания прошло. Харьков,1994.
 20. Головащенко С. Історія християнства: Курс лекцій / С. Головащенко – К.:
 21. Горбаченко Т. Г. Вплив християнства на становлення писемної культури Русі-України: філософсько-релігієзнавчий аспект./ Т. Г. Горбаченко – К.:
 22. Горбаченко Т. Г. Релігія і культура./ Горбаченко Т. Г., Лубський В. І., Нілова І. Д. – К.: 1997.
 23. Горський В. Історія української філософії. / В. Горський. – К.: Наукова думка, 1996.
 24. Грицай М. Українська література ХVІ – ХVІІІ ст. і фольклор / М.Грицай. – К.: Наукова думка, 1969.
 25. Грушевський M. C. Історія української літератури: В 6 т. 9 кн. Т. 5. Кн. 2 / М. С. Грушевський [Упоряд. О. В. Дідух]. – К.: Либідь, 1995.
 26. Грушевський М. С. Впливи чеського національного руху XIV-XV ст. в українськім житті і творчості як проблема досліду / М. С. Грушевський. – Львів, 1925.
 27. Грушевський М. С. З історії релігійної думки на Україні. / М. С. Грушевський. – Київ : Освіта, 1992.
 28. Грушевський М. С. Історія української літератури: В 6 т. 9 кн. Т. 5. Кн. 1. / М. С. Грушевський [Упоряд. та приміт. C. K. Росовецького].
 29. Дзюба О. М. Літопис найважливіших подій культурного життя в Україні (X – середина XVII ст.) : посіб.-довід. / О. М. Дзюба., Г. І. Павленко. – К.: АртЕк, 1998.
 30. Дмитриев М. В. Реформационные движения в восточнославянских землях Речи Посполитой во второй пол. 16 -первой пол. 17 в. / М. В. Дмитриев. М.: 1984.
 31. Дмитриев М. В. Идеологическая зволюция арианизма в Речи Посполитой в 70-е годы XVI ст. : Общество и государство в древности и средние века. / М. В. Дмитриев. – М.: 1984.
 32. Дмитриев М. В. Православие и Реформация: реформационные движения в восточнославянских землях Речи Посполитой во второй половине XVI в. / М. В. Дмитриев. – М.: Изд-во МГУ, 1990.
 33. Драгоманов М. П.: Док. і матеріали, 1841-1994 / НАН України. Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського та ін. / М. П. Драгоманов [Упоряд.: Г. Болотова; Редкол.: І. Бутич та ін.]. Львів, 2001.
 34. Дятлов В. «В ім’я Бога і загального добра». Нижчі верстви населення німецького міста і Реформація. — Чернгів, 1997.
 35. Дятлов В. Реформи і Реформація у Німеччині (XV-XVI ст.). — Чернігів, 2010.
 36. Жабко-Потапович Л. Христове свiтло в Українi. / Л. Жабко-Потапович. – Чикаго, 1991.
 37. Замалеев А. Философская мысль в средневековой Руси. / А. Замалеев – Л.: Наука, 1987.
 38. Запаско Я. Пам‘ятки книжкового мистецтва : Каталог стародрукiв, виданих на Українi. / Запаско Я., Iсаєвич Я. – Львiв, 1981. Кн.1.
 39. Идеологическая эволюция арианизма в Речи Посполитой в 70-е годы XVI века : Общество и государство в древности и средние века / [под ред. Ю.М. Сапрыкина]. – М.:
 40. Йосипенко С. Л. Духовна культура України XVII – першої половини XVIII ст.: історико-філософський аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня док. філос. наук : спец. 09.00.05 «історія філософії» Київ : Інститут філософії ім. Г.Сковороди НАНУ. 2009.
 41. Іванішин В. Українська церква і процес національного відродження / В. Іванішин. – Дрогобич, 1990.
 42. Исаевич Я .Д. Круг читательских интересов населения Украины в XVI-XVII вв. / Я.Д. Исаевич. – М.: 1978.
 43. История религии: В 2-х тт. / [Под общей ред. проф. И. Н. Яблокова]. – М.: Высшая школа, 2002. – Т.2.
 44. Ісаєвич Я. Д. Братства та їх роль в розвитку української культури XVI- XVIII ст. / Я. Д. Ісаєвич. – К.: 1966.
 45. Історія православної церкви в Україні. – Київ : Четверта хвиля, 1997.
 46. Історія релігії в Україні : Навчальний посібник / [За ред А. М. Колодний, П. Л. Яроцький, Б. О Лобовик, та ін.]. – К.: Знання, 1999.
 47. Історія релігії в Україні : В 10 т. – Т.4. Католицизм / [За ред. П. Яроцького].– К.: 2001.
 48. Історія релігії в Україні: В 10 т. – Т.5. Протестантизм в Україні / [За ред. П. Яроцького]. – К.: 2002.
 49. Історія української культури / [За загал. ред. І. Крип’якевича]. – К.: Либідь, – т. 2. –2002.
 50. Історія української культури : у 5-ти т.: Українська культура другої половини XVII-XVIII ст. / [Ред. В.А. Смолій]. – К.: Наук. думка, – т. 3. – 2003.
 51. Історія української філософії. у 5-ти т., т. 2 : Українська культура XIII -першої половини XVII ст. / [Ред. В.А. Смолій]. – К.: Наукова думка, 2001.
 52. Історія християнської церкви в Україні. – Київ : Наукова думка, 1992.
 53. К истории реформационной проповеди в восточнославянских землях Речи Посполитой во второй половине XVI в. // Советское славяноведение, 1989. –№ 2.
 54. Кареев Н. И. Очерк истории реформационного движения и католической реакции в Польще. / Н. И. Кареев. – Спб.: 1886.
 55. Карташов А.В. Очерки по истории русской церкви : Т. 1-2. / А. В. Карташов.– Москва : Наука, 1991.
 56. Кашуба М. В. Філософія Відродження на Україні. / М. В. Кашуба, І. В. Пословський, І. С. Захара. –К.: 1990.
 57. Кернс Э. Дорогами христианства. / Э. Кернс. – М.: 1995. – 243 с.
 58. Клибанов А. История религиозного сектантства в России. / А. Клибанов – М.: 1965
 59. Колодний А. М. Україна в її релігійних виявах / А. М. Колодний. – Львів, 2005.
 60. Коменский Я. А. Избранные педагогические сочинения / Ян Амос Коменский. – М.: 1939. – Т.1.
 61. Коялович М. Об отношениях западно русских православных к литовско- польским протес­тантам во времена унии / М. Коялович. –1860. – Кн. 10.
 62. Історія церкви та релігійної думки в Україні : [у 3-х книгах]. – К.: 1994.–[Кн. 3]
 63. Крисаченко В. С. Українознавство : хрестоматія – посібн.: у 2-х кн. / В. С. Крисаченко. – К.: Либідь, 1996. – Кн. 1. – 1996. – 352 с.; Кн. 2. – 1997.
 64. Крывелев И. А. История религий : в 2 т. / И. А. Крывелев. – М.: 1976.
 65. Культура эпохи Возрождения и Реформации / [Отв. ред. В.И. Рутенбург]. – Л.: Наука, 1981.
 66. Левицкий О. Социнианство в Польше и в Юго-Западной Руси в XVI и XVII веках. / Левицкий О. – К.: 1883.
 67. Литвинов В.Д. Ідеї гуманізму епохи Відpодження в укpаїнській філософії XV – початку XVII століть : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня док. філос. наук. «Ренесансний гуманізм в Укpаїні» / В.Д. Литвинов. – К.: 2003.
 68. Литвинов В.Д. Ренесансний гуманізм в Україні. – К.: 2000.
 69. Лившиц Г. М. Реформационное движение в Чехии и Германии. — Минск, 1978.
 70. Лиценберг О.А. Евангелическо – лютеранская церковь в российской истории (XVI-XX вв.).
 71. Лужецька О. Особливості навчання та виховання дітей на теренах Перемишльщини доби пізнього Середньовіччя / О. Лужецька // Педагогіка і психологія професійної освіти / Наково-методичний журнал. – Львів, – 2006. – №4.
 72. Любащенко В. І. Історія протестантизму в Україні : Курс лекцій / В. І. Любащенко. – К.: Поліс, 1996.
 73. Любащенко В.І. Пpотестантизм в Укpаїні : Генеза, стpуктуpа, місце у соціокультуpних пpоцесах: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня док. філос. наук. / В. І. Любащенко.  – К.: 1998.
 74. Любович Н.Н. Люблинские вольнодумцы XVI века : Антитринитарии и анабаптисты / Н. Н. Любович. – Варшава.: Типогр. Варшавского учебного округа, 1902.
 75. Лютер М. К. христианскому дворянству немецкой нации об исправлении христи­анства / Мартин Лютер. // Время молчания прошло: Избранные произведения 1520-1526 гг. – Харьков, 1992.
 76. Мережковский Д. С. Реформаторы. Лютер, Кальвин, Паскаль. — Брюссель, 1990.
 1. Митюров Б. Н. Развитие педагогической мысли на Украине в XVI–XVII вв. / Б. Н. Митюров. – К.: Наукова думка, 1968.
 2. Мицько І. З. Острозька слов’яно-греко-латинська академія (1576–1636) / І. З. Мицько. – К.: Наукова думка, 1990.
 3. Мицько I. З. Iдеологiчна боротьба на Українi в XVII cт. i формування та склад бібліотек / I. З. Мицько / /Бiблiографiчна iнформацiя i сучаснiсть. К.: 1981.
 4. Мосіяшенко В. А. Історія педагогіки України в особах : Навчальний посібник / В. А. Мосіяшенко, О. І. Курок, Л. В. Задорожна. – Суми.: ВТД «Університетська книга», 2005.
 5. Мудрий С. Нарис Історії Церкви в Україні. / С. Мудрий. – Львів, 1995.
 6. Некрасов Ю. К. Германская история эпохи Реформации: исследования и документы. — Вологда, 1993.
 7. Некрасов Ю. К. Реформация и крестьянская война в германских землях XVI в. как раннебуржуазная революция. (Историография, причины и предпосылки революции). — Вологда, 1984.
 8. Никольский Н. М. История Русской церкви. / Н. М. Никольский. – М.: Политиздат, 1988.
 9. Нічик В. Києво-Могилянська академія і німецька культура. / В. Нічик. – К.: 2001.
 10. Нічик В. М. Гуманістичні і реформаційні ідеї на Ук­раїні ( ХVI – поч. ХVII ст.) / В. М. Нічик, В. Д. Литвинов, Я. М. Стратій.– К.: 1999.
 11. О генезисе радикальных тенденций арианизма в Речи Посполитой в 60-е годы 16 века // Проблемы истории античности и средних веков. [Под ред. Ю. Сапрыкина]. – М.:1983.
 12. Огієнко І. Українська церква. Нариси з історії Української Православної церкви. / І. Огієнко – Київ, 1993.
 13. Огородник І. Історія філософської думки в Україні. / І. Огородник, В. Огородник.– К.: Вища школа, Т-во “Знання”, 1999.
 14. Острозький літописець // Між двох вогнів: Друга половина XVI – перша половина XVII ст. / [упоряд. і передм. І.О.Ворончук]. – К.: Україна, 1996.
 15. Пpотестантизм / HАH Укpаїни. Від-ня pелігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковоpоди / [Ред. П. Яpоцький]. – К.: Світ знань, 2002.
 16. Павлов С. Географія релігій. / С. Павлов, К. Мезенцев, О. Любіцева – К.: Арт Ек, 1999.
 17. Пам’ятки полемічного письменства кінця XVI і початку XVII в. : Вип. 1 // Пам’ятки українсько-руської мови й літератури. – Львів, Т. 5. – 1993.
 18. Паславський І. В. З історії філософських ідей на Україні. / І. В. Паславський. – К.: 1995.
 19. Плохий С. Н. Папство и Украина :Политика римской курии на украинских землях в ХVI – ХVII вв. / С. Н. Плохий. – К.: 1989.
 20. Подокшин С.А. Реформация и общественная мысль Белоруссии и Литвы. Вторая половина XVI – начало XVII в. / С. А. Подокшин. – Мн.: Наука и техника, 1970.
 21. Позоровский Б. Д. Ян Гус. Мартин Лютер. Жан Кальвин. Торквемада. Лойола. Биографические очерки. — М., 1995.
 22. Полонська-Василенко Н. Історія України: в 2 т. / Н. Полонська-Василенко – К.:Либідь, 1992. – Т.1. До середини XVII ст.
 23. Про деякi шляхи проникнення гуманiстичної iдеологiї в українську культуру кiнця XVI — першої половини XVII ст. // Європейське Вiдродження та українська лiтература XIV — XVIII ст. [Отв. ред. О. Мишанич].– Київ, 1993.
 24. Реформационная традиция в общественной мысли украинско-белорусских земель Речи Посполитой в конце XVI- первой половине XVII вв. // Развитие общественной мысли в странах Центральной и Юго-Восточной Европы. – М.:1991.
 25. Реформационное движение в восточнославянских землях Речи Посполитой в середине XVI века // В кн.: Вопросы историографии и истории зарубежных славянских народов. М.:1987.
 26. Реформационное движение и общественная мысль восточнославянских земель во второй половине XVI — первой половине XVII вв. // Философская и социологическая мысль. 1990. № 11.
 27. Савич А. Нариси з історії культурних рухів на Вкраїні та Білорусі в XVI – XVII в. – К.: 1929.
 28. Салимова К. Педагогика народов мира : История и современность. / К. Салимова, Н. Додде. – М.: 2001.
 29. Сеник С. Українська церква в ХVІІ ст / С. Сеник. – Львів : Ковчег. –1993. – № 1.
 30. Січинський В. Чужинці про Україну. / В. Січинський. – Львів, 1991.
 31. Смирин М. М. Народная реформация Т. Мюнцера и Великая крестьянская война. — М, 1947.
 32. Смирин М. М. Очерки истории политической борьбы в Германии перед Реформацией. — М., 1952.
 33. Смирин М. М. Эразм Роттердамский и реформационное движение в Германии: очерки из истории гуманистической и реформационной мысли. — М., 1978.
 34. Соколов И. Отношение протестантизма к России в XVI и XVII веках. / И. Соколов – М.: 1880.
 35. Соловьев Э. Время и дело Мартина Лютера. — М., 1991.
 36. Украинская культура XIV — XVI вв. // История культур славянских народов : Древность и средневековье. / [Под ред. Г.П. Мельникова]. – М.: ГАСК, 2003. – Т. 1.
 37. Українські гуманісти епохи Відродження : Антологія: У 2-х ч. / НАН України, Ін-т філософії; [упоряд., В. Литвинова; Відп. ред. В. Нічик]. – К.: Наукова думка, Вид-во «Основи», 1995. – Ч. 1.
 38. Українські гуманісти епохи Відродження : Антологія: У 2-х ч. / НАН України, Ін-т філософії; [упоряд., В. Литвинова; Відп. ред. В. Нічик]. – К: Наукова думка, Вид-во «Основи», Ч.2. –1995.
 39. Ульяновський В. І. Історія церкви та релігійної думки в Україні. / В. І. Ульяновський. – К.: 1994.
 40. Фаусель Г. Мартин Лютер. Жизнь и дело 1483-1521. — Харьков: Майдан, 1995. — Т. 1-2.
 41. Фелауєр А. Жизнь и вера Мартина Лютера. — СПб., 1994.
 42. Харлампович К. Западнорусские православные школы XVI и начала XVII века, отношение их к инославным, религиозное обучение в них и заслуга их в деле защиты православной веры и церкви. / К. Харлампович. – Казань, 1898.
 43. Цветаев Д. Литературная борьба с протестантством в Московском государстве. / Д. Цветаев. – М.: 1887.
 44. Чижевський Д. І. Історія української літератури. / Д. І. Чижевський. – K.: Академія, 2003.
 45. Чижевський Д. Нариси з історії філософії на Україні. / Д. Чижевський. – К.: Вид-во «Орій» при УКСП «Кобза», 1992.
 46. Чижевський Д. Історія української літератури :від початків до доби реалізму. / Дмитро Чижевський. – Нью–Йорк : УВАН, 1956.
 47. Шевченко В. В. Православно-католицька полеміка та проблеми унійності в житті Русі — України доберестейського періоду. / В. В Шевченко. –К.: Преса України, 2002.
 48. Шевченко І. Україна між Сходом і Заходом. Нариси з історії культури до початку XVIII ст / І. Шевченко ; [переклад з англ. Габлевич М]. – Львів: 2001.
 49. Штекли А. Томас Мюнцер. — М., 1961.
 50. Эриксон Э. Молодой Лютер. Психоаналитическое историческое исследование. — М., 1996.
 51. Яковенко Н. Нарис історії України з найдавніших часів до кінця 18 ст. / Н. Яковенко. – К.: Генеза, 1997.

Уклали Віталій Нероба та Петро Котляров

Фото

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *