Реформация и переводы Библии
01.11.2016
Німеччина святкує 500-річчя Реформації (ФОТО)
02.11.2016

Історія протестантизму в Україні. Курс лекцій В. І. Любащенко

Курс лекцій Вікторії Любащенко — перша в історіографії спроба висвітлення ґенези, етапів еволюції та сучасного стану протестантизму в Україні. Зародження конфесії проаналізовано у контексті історико-культурних явищ Ренесансу, Реформації, Просвітництва. Автор не тільки показує вплив європейської реформаційної та пієтичної думки на релігійне життя в Україні, а й простежує вітчизняні витоки та становлення конфесії. Значну увагу приділено релігійно-раціоналістичним течіям богомілів і «пожидовлених», ученням Феодосія Косого і Симона Будного, рухові гуситів, що певною мірою підготували розвиток протестантизму в Україні.

У центрі дослідження — особливості раннього протестантизму (лютеранства, кальвінізму, чеського братства, социніанства), освітня, наукова, перекладацька, видавнича діяльність його осередків. Книга подає також широку палітру пізніх протестантських течій, що зародилися в Україні у XIX-XX cт., ознайомлює з українським штундизмом — самобутнім явищем релігійної історії. Розглядаються сучасні зміни у протестантизмі, його місце у суспільних та міжконфесійних процесах.

Побудована на багатому фактичному матеріалі, подекуди унікальних джерелах, робота відкриває маловідому, однак надзвичай цікаву сторінку історії та культури України.

Для студентів вищих навчальних закладів, викладачів, усіх, хто виявляє інтерес до історії, релігії, філософії.

© В.І.Любащенко, 1995

Рецензенти:
канд. істор. Наук Ігор Мицько (Інститут українознавства Академії наук України)

канд. філос. Наук Віктор Єленський (Інститут філософії Академії наук України)

Головний редактор: Катерина Шевченко

Редактор: Діана Карпин

Зміст

Вступ

Лекція 1. Зародження Реформації. Віросповідна сутність протестантизму

Лекція 2. Україна в європейському реформаційному процесі. Загальне й особливе

Лекція 3. Раціоналістичні єресі в Україні XV-XVI ст.

Лекція 4. Ранній протестантизм в Україні (лютеранство, чеське братство, кальвінізм)

Лекція 5. Ранній протестантизм в Україні (атитринітаризм і социніанство)

Лекція 6. Місце протестантизму в національно-культурному русі XVI — першої половини XVII ст. (шкільництво, книгодрукування, розвиток мови)

Лекція 7. Місце протестантизму в національно-культурному русі XVI — першої половини XVII ст. (література і наука)

Лекція 8. Протестантизм у XVIII-XIX ст. Меннонітство

Лекція 9. Просвітництво і прояви пієтизму в Україні

Лекція 10. Раціоналістичні рухи XIX ст. Український штундизм

Лекція 11. Пізній протестантизм (баптизм і євангельське християнство)

Лекція 12. Пізній протестантизм (адвентизм, п‘ятидесятництво, єговізм)

Лекція 13. Лютеранство і кальвінізм першої половини XX ст. Формування української протестантської церкви

Лекція 14. Сучасний протестантизм в Україні: динаміка і тенденції розвитку

Рекомендована література

Список скорочень

АЗР — Акты, относящиеся к истории Западной России, собранные и изданные Археографической комиссиею: В 5 тт. СПб., 1846-1853.

АСД — Археографический сборник документов, относящихся к истории Северо-Западной Руси: В 14 тт. Вильно, 1867-1904.

Архив ЮЗР — Архив Юго-Западной России, издаваемый Временною Комиссиею для разбора древних актов, высочайше учрежденною при Киевском военном Подольском и Волынском генерал-губернаторстве: В 8 чч., 37 тт. К., 1859-1914.

ВЕ — Вестник Европы. СПб., 1866-1915.

ВИРА — Вопросы истории религии и атеизма. Сборник статей. М., 1950-1964.

ЖМНП — Журнал Министерства народного просвещения. СПб., 1843-1917.

ЗНТШ — Записки Наукового товариства ім.Т.Г.Шевченка. Львів, 1892-1937.

ИОРЯС — Известия отделения русского языка и словесности Академии наук. СПб., 1896-1915.

КС — Киевская старина. К., 1882-1906.

ПДПИ — Памятники древней письменности и искусства. СПб., 1878-1920.

ПО — Православное обозрение. М., 1860-1879.

ПС — Православный собеседник. Казань, 1855-1914.

РИБ — Русская историческая библиотека, издаваемая Археографическою комиссиею: В 39 тт. СПб., 1872-1927.

Сб. ОРЯС — Сборник статей, читанных в отделении русского языка и словесности Академии наук. СПб., 1866-1928.

ТКДА — Труды Киевской духовной академии. К., 1860-1917.

ХЧ — Христианское чтение. СПб., 1835-1914.

ЧИОНЛ — Чтения в историческом обществе Нестора-летописца. К., 1873-1912.

ЧОИДР — Чтения в Императорском обществе истории и древностей российских при Московском университете. М., 1846-1914.

ORwP — Odrodzenia i Reformacja w Polsce. Warszawa, 1956-

PSB — Polski SÆownik Biograficzny. Kraków, 1935-

RwP — Reformacja w Polsce. Warszawa, 1921-1956.

Джерела: anabaptist.ru та risu.org.ua

Фото

1 Комментарий

  1. Леся:

    ссилки не відповідають дійсності. перекидає зовсім на інші сайти((

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *